ریدکس پلاس دفع حشرات ارسال پیامک
افزایش ممبر تلگرام ممبر تلگرام

پرداختن به زیر ساختهای اقتصادی و توجه به مسأله صنعت و کشاورزی جهاد فی سبیل الله است. حضرت آیت الله خامنه ای

ارتباط با مدیر عامل

 

 

دانلود فرم ها

 

 

 

چاپ  
مدارک مورد نیاز

 

مدارک مورد نیاز جهت دریافت تسهیلات از صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی


توجه مهم :
به شرکت هایی که مدت مأموریت هیئت مدیره آنها طبق آگهی اداره ثبت شرکتها به اتمام رسیده باشد، تسهیلات پرداخت نمی شود. لطفاً جهت ثبت تغییرات هیئت مدیره و مدیر عامل جدید، بموقع اقدام نمایند.

 

مدارک لازم : 

درخواست کتبی با امضای مدیر عامل .

 

تکمیل فرم درخواست تسهیلات کوتاه مدت . ( پیوست یک )

 

کپی صورتجلسه هیأت مدیره مبنی بر تصویب دریافت تسهیلات که در آن مبلغ وام ، نوع و میزان نهاده مورد نظر قید شده و به امضای اکثریت اعضای هیأت مدیره رسیده باشد.

 

تکمیل فرم تأیید درخواست وام توسط اعضای هیأت مدیره . ( پیوست دو )

 

یک نسخه تـراز آزمایشی به تاریخ آخرین مـاه قبل از درخواست یا یک نسخه از آخرین خلاصه حسابهای دفاتر کل قانونی .

 

گزارش توجیهی دریافت تسهیلات برای وامهای با مبلغ بیش از پنج میلیون تومان . ( پیوست سه )

گواهی تسویه حساب تسهیلات قبلی که به تأیید امور مالی صندوق استان رسیده باشد .

 

تصویر آخرین آگهی تغییرات هیأت مدیره و مدیر عامل . ( به شرکت هایی که مدت مأموریت هیأت مدیره آنها به اتمام رسیده باشد تسهیلات پرداخت نمی شود. لطفاً جهت ثبت تغییرات هیأت مدیره و مدیر عامل جدید، بموقع اقدام نمایند. )

 

تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی ( پشت و رو ) اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل .

 

تعهد نامه ارائه مستندات . ( پیوست چهار )

 

تنظیم قرارداد و امضای آن توسط صاحبان امضاء . ( پیوست پنج )

توجه: جهت تشکیل پرونده و امضای قرارداد، حضور صاحبان امضاء در محل صندوق الزامی می باشد.

 

وثایق و تضمینات:
الف: امضای قراردادها، چک و سفته توسط مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره بصورت تضامنی.

ب: یک فقره چک به مبلغ اصل وام در وجه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان آذربایجان غربی.

ج: یک فقره چک به مبلغ   25% وام در وجه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان آذربایجان غربی.

د: سفته به مبلغ  120% وام دریافتی (توضیح: روی سفته در محل امضای متعهد، بصورت حقوقی توسط مدیر عامل، رئیس هیأت مدیره و مهر شرکت امضاء خواهد شد. پشت سفته بصورت حقیقی توسط مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره بدون مهر شرکت، فقط امضاء خواهد شد).

ر: برای وام های ضروری، علاوه بر تضمینات فوق الذکر، یک فقره چک شخصی به مبلغ وام از رئیس هیأت مدیره دریافت خواهد شد.

صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی، طبق دستورالعمل اجرایی وثایق و تضمینات، مصوب مجمع عمومی مورخ 89/4/23 بر حسب شرایط می تواند تضمینات دیگری را نیز از متقاضیان تسهیلات، اخذ نماید.

 

 برای دریافت تمامی فرم های مورد نیاز به منوی دریافت فرم ها مراجعه کنید

 

 

معرفی صندوق

 

پیوندها